KAM PO KÚPE NEHNUTEĽNOSTI

Po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: “Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy”. Na základe povolenia vkladu ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a ako nového vlastníka vás čakajú nutné ohlasovacie povinnosti.

 

ZMENA TRVALÉHO POBYTU

Nahlásenie zmeny trvalého pobytu môžete vybaviť buď elektronicky cez portál www.slovensko.sk v časti Centrálna ohla- sovňa, kde získate potvrdenie o novom trvalom pobyte (tu však budete potrebovať občiansky preukaz so zaručeným elektro- nickým podpisom), alebo osobne na mestskom resp. obecnom úrade v ohlasovni pobytu. Potrebovať budete občiansky pre- ukaz a v prípade, že nie ste jediný vlastník nehnuteľnosti, aj súhlas všetkých vlastníkom so zriadením trvalého pobytu. V prípade, že prihlasujete i deti, je potrebné doložiť ich rodné listy. Na úrade vás z pôvodného miesta pobytu odhlásia automaticky. Občiansky pre- ukaz si musíte za nový vymeniť do 30 dní a rovnako vybraným inštitúciám túto zmenu včas nahlásiť (banka, kataster nehnuteľností, zamestnávateľ, atď.).

 

DANE

K prihláseniu, alebo odhláseniu sa z povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti potrebujete vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, alebo list vlastníctva a váš občiansky preukaz. Toto vybavíte na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie však podáva len jeden z nich.

 

PRIHLÁSENIE SA NA ODVOZ ODPADU

Prihlásenie sa na povinnosť platieb za komunálny odpad vybavíte taktiež na miestnom príslušnom obecnom, či mestskom úrade. Potrebujete občiansky preukaz a rozhodnutie o povolení vkladu na kataster. Pri ohlásení uvediete počet osôb v domácnosti. Na základe toho vám bude vyčíslená daň za komunálny odpad.

 

RTVS

Odhlásenie sa z poplatku RTVS, ktoré najjednoduchšie vybavíte online na stránke uhrady.rtvs.sk, alebo aj poštou. Budete k tomu potre- bovať doklad o ukončení odberu na danom odbernom mieste, alebo doklad o zmene od- berateľa na danom odbernom mieste. Aj jeden aj druhý doklad vám na vašu žiadosť vydá

 

ENERGIE

Pri energiách je dôležitá spolupráca kupu- júceho a predávajúceho. Predávajúci sa musí najskôr z odberu energií odhlásiť a kupujúci hneď prihlásiť, aby sa nestalo, že kupujúceho na budúci mesiac odpoja od elektriny, alebo plynu. Každá spoločnosť má iné postupy. Niektoré spoločnosti vás prihlásia aj odhlásia telefonicky, alebo emailom. Je potrebné si pripraviť formuláre jednotlivých spoločností, preberací protokol so stavom jednotlivých meračov, katastrom potvrdený návrh na vklad a dôležité sú taktiež faktúry od dodávateľov, kde sú uvedené čísla odberných miest. Keď kúpite byt, máte povinnosť pristúpiť ku zmluve o výkone správy bytového domu, ktorá vyplýva zo zákona. Je to zmluva, ktorá je odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou celého vchodu, v ktorom sa byt nachádza. Na základe počtu osôb, ktorý uvediete správ- covi bytového domu, vám správca vypočíta mesačné zálohové platby. Ak ste kúpili rodinný dom, prihlásiť sa na odber vody a odpadov je potrebné inštitúcii, ktorá to v danom mieste poskytuje.

 

ZÁLOHOVÉ PLATBY

Na základe počtu osôb, ktorý uvediete správcovi bytového domu, vám správca vypočíta mesačné zálohové platby. Ak ste kúpili rodinný dom, prihlásiť sa na odber vody a odpadov je potrebné na inštitúcii, ktorá to v danom mieste poskytuje.