NEHNUTEĽNOSŤ NADOBUDNUTÁ V ROKU 2021?

Čo je daň z nehnuteľnosti? 

 

Daň z nehnuteľnosti je naviazaná priamo na nehnuteľnosť ako takú a na jej vlastníctvo. Je to miestna daň, ktorej výšku určuje rozhodnutím obec (miestny úrad), v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Obec vyrubuje daň z nehnuteľnosti na základe daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré má povinnosť zo zákona (§ 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z.) podať každý vlastník ktorý nadobudol nehnuteľnosť v priebehu uplynulého roka 2021, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť kúpil, postavil, dostal darom či akokoľvek inak nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane 

 

Praktická rada: Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 23.12.2021, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2022, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2022 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

 

Aká je výška dane a jej splatnosť?

 

Výšku dane nám vypočítava správca dane teda mesto alebo obec na základe sadzieb, ktoré má schválené vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Výška dane daná sadzbou Eur na 1 m(€/m2) a to v rôznej výške pre rôzne typy nehnuteľností. Iná sadzba bude na byt, nebytový priestor, iná na pozemok, dom či garáž (v Trnave napríklad za 1m2 bytu či domu zaplatíte 0,35€) . Držitelia preukazu ZŤP a vlastníci nad 65 rokov si však môžu uplatniť daňovú úľavu, ak túto skutočnosť oznámia príslušnému správcovi dane. Po podaní Daňového priznania z nehnuteľnosti nám mesto alebo obec pošle rozhodnutie kde nájdete informácie o výpočte výšky dane a informácie potrebné na úhradu. Daň je potrebné zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Ako na daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022?

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní, t. j. pre daň z nehnuteľností, daň za psa atď... V prípade, ak však podávate priznanie len k dani z nehnuteľností, je potrebné vyplniť len časti priznania, ktoré sa dani z nehnuteľností týkajú. Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické a právnické osoby. Návod na vyplnenie tlačiva nájde v priložených odkazoch

Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade a to osobne, poštou, alebo elektronicky cez všeobecné podanie na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

 

Podanie daňového priznania sa možno zdá komplikované na prvý krát, avšak proces je nakoniec veľmi jednoduchý. Ale pozor! Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné dodať do 31.1.2022, tak si túto povinnosť nenechávajte na poslednú chvíľu.

 

Užitočné odkazy a zdroje informácií:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

https://www.trnava.sk/sk/zivotna-situacia/dane-v-rokoch-2021-2022

https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn390_prilohy.pdf

https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2022

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/legislativa-sr/zakon-miestnych-daniach-poplatku/